تکنولوژی فکر ، اخبار تکنولوژی ، تکنولوژی روز ، تکنولوژی

با تکنولوژی روز زندگی کنید

۲۲ طرح مخابراتی بسیار مهم در کشور افتتاح شد؛ راه اندازی رومینگ ۳G در مترو تهران و بسیاری از طرح های مفید دیگر